Leerdoelen Algemeen | leerdoelen | PRT® Trainer
Leerdoelen opleiding Physical Rehabilitation Trainer (PRT®)


Deelgebieden criteria
De Physical Rehabilitation Trainer® voldoet aan
een aantal criteria binnen de volgende deelgebieden: >>>
 trainingsleer
 onderzoek
 fysiologie/histologie
 revalidatie


Trainingsleer
De Physical Rehabilitation Trainer® voldoet met betrekking tot de trainingsleer aan de navolgende criteria;
1. De PRT®-er kan de motorische grondeigenschappen beschrijven en analyseren.
2 De PRT®-er kan de motorische grondeigenschappen vertalen naar de betreffende sporter.
3. De PRT®-er kan binnen de betreffende motorische grondeigenschap de belastingsvariabelen beschrijven en op basis hiervan de trainingsvorm beschrijven.
4. De PRT®-er kent de adaptatiewetten met betrekking tot de motorische grondeigenschappen en kan deze in de micro-periodisering integreren.
5. De PRT®-er kan een trainingsplan opstellen voor de betreffende patiënt/sporter, waarin alle belastingsvariabelen worden geintegreerd.
6. De PRT®-er kan een trainingsschema van de betreffende patiënt/sporter analyseren en interpreteren.
7. De PRT®-er kan de relatie tussen verwachte progressie in belastbaarheid en het trainingsschema aan een patiënt/sporter beschrijven en motiveren.
8. De PRT®-er kan een eventuele relatie tussen blessures en gemaakte fouten binnen het trainingsschema vaststellen en aanpassen.
9. De PRT®-er kan de sportspecifieke testen binnen de motorische grondeigenschappen uitvoeren, interpreteren en in een praktijkgerichte training omzetten.
10. De PRT®-er kan op basis van try-outs en complex testen het einddoel van de revalidatie toetsen.


Onderzoek
De Physical Rehabilitation Trainer® voldoet met betrekking tot het onderzoek aan de navolgende criteria;
1. De PRT®-er kan de algemene belastbaarheid van een patiënt/sporter bepalen en de consequenties voor de functionele belastbaarheid beschrijven.
2 De PRT®-er kan de specifieke belastbaarheid van een patiënt/sporter bepalen en de consequenties voor de functionele belastbaarheid beschrijven.
3. De PRT®-er kan op basis van een anamnese de juiste test(en) inzetten ter bepaling van de algemene en specifieke belastbaarheid.
4. De PRT®-er kan op grond van de testen van de algemene en specifieke belastbaarheid de relatie leggen naar een eventuele blessure of beperking.
5. De PRT®-er kan op de juiste wijze de functionele vragenlijsten inzetten en interpreteren.
6. De PRT®-er kent de mogelijkheden en beperkingen van het passieve bewegingsonderzoek en weet deze op juiste wijze te integreren in de uiteindelijke omschrijving van de blessure of beperking.
7. De PRT®-er kan de verschillende aspecten als voeding, schoeisel/kleding, omgeving (hoogte/diepte, ondergrond, klimaat), psyche (stress) integreren in de uiteindelijke omschrijving van de blessure of beperking.
8. De PRT®-er is in staat op basis van de functionele vragenlijsten een functionele try-out uit te voeren en te beoordelen.
9. De PRT®-er is in staat de functionele vragenlijsten te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden en om het eigen handelen te toetsen.


Fysiologie/histologie
De Physical Rehabilitation Trainer® voldoet met betrekking tot de fysiologie/histologie aan de navolgende criteria;
1. De PRT®-er kent de fysiologische achtergronden van de motorische grondeigenschappen.
2 De PRT®-er kent de fysiologische achtergrond van inspanning en kan de veranderingen in de verschillende systemen beschrijven en interpreteren.
3. De PRT®-er kan de energieleverende systemen tijdens de verschillende vormen van inspanning beschrijven, bepalen en integreren in een revalidatieprogramma.
4. De PRT®-er kan de relatie tussen voeding en energieleverende systemen beschrijven en integreren in een een revalidatieprotocol.
5. De PRT®-er kan de fysiologie en histologie van de verschillende weefsels van het actieve en passieve bewegingsapparaat beschrijven en de relevantie binnen de revalidatie aangeven.
6. De PRT®-er kent de adaptatiemogelijkheden van de verschillende soorten weefsels en kan deze in een tijdschema voor de revalidatie beschrijven.
7. De PRT®-er kent de genezingsprocessen van de verschillende weefsels van het actieve en passieve bewegingsapparaat en weet de juiste prikkels om tot functioneel weefselherstel te komen aan te geven en in een revalidatieschema in te passen.
8. De PRT®-er kan de relatie tussen voeding en de genezingsprocessen beschrijven en interpreteren en in een revalidatieschema inpassen.
9. De PRT®-er is in staat bloed- en urinemonsters te interpreteren en om te zetten naar de revalidatie.


Revalidatie
De Physical Rehabilitation Trainer® voldoet met betrekking tot de revalidatie aan de navolgende criteria;
1. De PRT®-er kan ADL en sportgerichte trainingsschema’s samenstellen.
2 De PRT®-er kan op basis van een functionele vragenlijst en een functionele try-out een functioneel, op de patiënt/sporter afgestemd, individueel trainingsschema opstellen.
3. De PRT®-er kent de voor- en nadelen van apparatuur en vrije gewichten en kan door deze kennis een voor de patiënt/sporter adequaat thuisprogramma samenstellen.
4. De PRT®-er beheerst alle oefeningen met vrije gewichten en kan deze aanpassen voor een functioneel gebruik binnen de revalidatie.
5. De PRT®-er kan de keuze van oefeningen aan de patiënt motiveren en demonstreren.
6. De PRT®-er kan aan de hand van de kennis over algemene en specifieke belastbaarheid een advies geven ten aanzien van de preventieve (primaire, secundaire en tertiaire preventie) maatregelen.
7. De PRT®-er kan op basis van de kennis van de trainingsleer en fysiologie/histologie de belastingsvariabelen bepalen en deze in een individueel trainingsplan integreren.
8. De PRT®-er is in staat continu de voortgang van de revalidatie te evalueren en bij te sturen wat betreft belastingsvariabelen, vormen van belastbaarheid en het verwachtingspatroon van de patiënt/sporter.
9. De PRT®-er is in staat om relevante adviezen te geven met betrekking tot de revalidatie over voeding, kleding/schoeisel, ondergrond, klimaat en temperatuur en materialen.
10. De PRT®-er kan communiseren met de verwijzer en trainer/coach over de voortgang van de revalidatie.


Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^