Betalingsvoorwaarden cursussen I betalingsvoorwaarden


1. Inschrijfgeld
 inschrijfgeld
 opleiding PRT trainer
 cursusgeld cursussen
 overplaatsing
 wanbetaling
Inschrijving kan alleen geschieden middels invullen en opsturen van het inschrijfformulier en het overmaken van het verschuldigde inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is bij annulering van de inschrijving niet terug te vorderen.

2. Cursusgeld opleiding tot Physical Rehabilitation trainer (PRT®)
2.1 Betalingsverplichting cursusgeld bij annulering van de opleiding
is alsvolgt vastgesteld:
Bij het annuleren drie maanden voor aanvang van de opleiding is 10 % van het cursusgeld van het aan te vangen cursusjaar verschuldigd. (zie ook 4.1)
Bij het annuleren twee maanden voor aanvang van de opleiding is 25% van het cursusgeld van het aan te vangen cursusjaar verschuldigd. (zie ook 4.1)
Bij het annuleren één maand voor aanvang van de opleiding is 50% van het cursusgeld van het aan te vangen cursusjaar verschuldigd. (zie ook 4.1)
Bij annuleren één week voor aanvang van de opleiding alsmede na aanvang van de opleiding is het gehele cursusgeld verschuldigd voor dat jaar. (zie ook 4.1)

2.2 Betalingsverplichting cursusgeld bij stopzetten van
de opleiding is alsvolgt:
Bij stopzetten van de opleiding is het cursusgeld over dat jaar volledig verschuldigd cq niet terug te vorderen.
Bij het onderbreken van de opleiding na het eerste jaar zijn de reglementen zoals in 2.1. genoemd van toepassing voor het opzeggen van het tweede jaar.


3. Cursusgeld cursussen
3.1 Betalingsverplichting cursusgeld bij annulering van
de cursus is alsvolgt vastgesteld:

Bij het annuleren drie maanden voor aanvang van de cursus is 10 % van het cursusgeld verschuldigd.
Bij het annuleren twee maanden voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij het annuleren één maand voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annuleren één week voor aanvang van de cursus alsmede na aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd.


4. Overplaatsing
4.1 In overleg met de organisatie kan onder omstandigheden bij het annuleren van een opleiding of cursus het cursusgeld "actief" blijven en voor dezelfde cursus op een ander tijdstip worden gebruikt.
4.2 De PRT®-er kan de sportspecifieke testen binnen de motorische grondeigenschappen uitvoeren, interpreteren en in een praktijkgerichte training omzetten.
4.3 Bij "emigratie" naar een andere cursusplaats in het buitenland, blijft het cursusgeld te betalen aan de originele cursusplaats van inschrijving.


5. Wanbetaling.
Bij het niet tijdig voldoen van de cursusgelden, behouden wij ons het recht voor 2% per maand of gedeelte daarvan als rente boven op de cursusgelden te vorderen. Indien na 6 maanden ( twee aanmaningen), geen sprake is van betaling, wordt de vordering uit handen gegeven en komen de kosten daarvan voor rekening van de wanbetaler.
Het deelnemen aan en/of het met goed gevolg afleggen van het examen van de opleidingen/cursussen van het IAS, geeft niet het recht de cursusstof in welke vorm dan ook in cursussen te verwerken, zonder voorafgaande schriftelijke toezegging van de directie van het IAS.
Niets uit de inhoud van de cursus mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze danook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het IAS.

Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^