WK cursussen I WK I complete info
Actieve revalidatie wervelkolom.     De PRT® approach.

Inleiding
Dat rugklachten tot een van de voornaamste problemen binnen de gezondheidszorg gerekend mogen worden zal een ieder duidelijk zijn. Steeds meer disciplines gaan zich bezig houden met dit fenomeen en ondanks deze ruime belangstelling (of juist daarom?) neemt het aantal "chronische" en "a-specifieke rugklachten" toe.

Dat de diagnostische mogelijkheden de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen heeft er bij de problematiek van de wervelkolom nog niet toe geleid dat er een goede en betrouwbare diagnostiek mogelijk is. Het fenomeen pijn en de mogelijke oorzaken zijn nog immer niet op een betrouwbare manier aan te geven, ondanks het vele onderzoek en de enorme hoeveelheid publikaties over dit onderwerp. Iedere discipline heeft wel zo zijn theorieën en filosofieën over het fenomeen "lage rugklachten", zeker wanneer we de grote diversiteit aan manuele richtingen bekijken. Maar ook de orthopedisch/neurologische wereld gaat gebukt onder de onbetrouwbaarheid van de diagnostiek. De correlatie tussen de eventueel "zichtbaar" gemaakte afwijking en de symptomen van de patiënt, blijken maar al te vaak niet aanwezig. Denk aan de veranderde inzichten m.b.t. de discusprolaps, spondylolisthesis, facet problemen en S.I. blokkaden.

Ook blijkt uit de diverse onderzoeken dat de veelal gepropageerde "rugscholing" niet of nauwelijks langdurige effecten brengt. Dit is ook logisch, daar het informeren van de patiënt over rugklachten in het algemeen natuurlijk een goede zaak is, maar de therapie, het aanleren van hoe te tillen, zitten en bewegen, natuurlijk geen effect kan hebben. De werkelijke oorzaken van rugklachten liggen niet in verkeerd tillen zitten of bewegen. Het leidt alleen tot robotachtige gedragingen van de patiënt, welke op geen enkele manier het natuurlijk gedrag weerspiegelen.
Op dit moment is de behandeling van rugklachten volledig afhankelijk van de specialist of discipline welke wordt opgezocht en helaas niet of nauwelijks afhankelijk van de oorzaak of aanleiding van de klachten. Dit is vooral duidelijk bij de a-specifieke rugklachten.

Indien pijnbestrijding het ultieme doel van de therapie blijft, zullen de werkelijke problemen welke tot deze pijnklachten leiden, niet of nauwelijks aan de orde komen (de klachten van de patiënt zijn immers weg) maar zullen recidiveringen en daarmee chronische problematiek blijven bestaan en zelfs in de komende jaren nog verder fors toe gaan nemen.

Alle vormen van passieve therapie (manuele therapie, medicamenten, operatieve ingrepen, osteopathie etc.) hebben een aantal gemeenschappelijke gebreken. Ten eerste zal via welke passieve maatregelen dan ook, nooit en tenimmer een verhoging van de belastbaarheid van de patiënt bereikt kunnen worden. Dit belangrijkste aspect van de revalidatie kan alleen via de actieve therapie oftewel training kunnen worden bereikt. Veelal is een zogenaamd "reconditioning program" al voldoende om de patiënt van zijn problemen te verlossen. Het tweede, en ernstig onderschatte probleem van de passieve maatregelen is dat de patiënt afhankelijk blijft van de therapeut of de "middelen" en daarmee niet gemotiveerd raakt om het probleem zelf in de hand te nemen. Iedere keer dat de klachten de kop op steken wordt de gang naar de therapeut weer ingezet, alwaar zeker dezelfde, maar liever nog meer van de eerder uitgevoerde "therapie" wordt verlangd.

 inleiding
 voor wie?
 docent
 programma
 cursusduur
 plaats
 wanneer
 kosten
 inschrijving
 benodigdhedenInformatie over
Update wervelkollom
Kracht en power


Voor wie? ^
Docent
De cursus staat onder leiding van: Bert A.M. van Wingerden PhD.,PRT.,ATC. Professor in Sports Physical Therapy and Sportscience, City University Los Angeles, CA. USA. Director of IAS.

Plaats
IAS Postgraduate Study and Research Center
Deken Schmerlingstraat 15 - 15a, 5841 AM Oploo

 ^
Wanneer
Op het inschrijfformulier vindt u de eerst volgende periode wanneer deze cursus plaats zal vinden.

Cursusduur
4 dagen van 9.30 tot 17.00 uur.

Kosten en inschrijving

De totale kosten bestaan uit inschrijf- en cursusgeld.
(zie inschrijfformulier voor prijzen)

incl. klapper met syllabus, koffie en thee (excl inschrijfgeld).

Inschrijving via inschrijfformulier en na overmaking
van inschrijfgeld op:
NL45ABNA0551741473 . onder vermelding van naam, adres woonplaats en cursusnr.
 inschrijven? 5  >

 ^
Programma
Via een progressief opgebouwd revalidatie cq reconditioning schema, wordt in de eerste fase de patiënt geleerd zijn lichaam (wervelkolom) onder alle omstandigheden weer optimaal te gebruiken. Dat betekent dat met name coördinatie training (géén krachttraining) in alle facetten zoals, propriocepsis-, cortikale- en balanstraining aan de orde komen, met gebruik van de oefeningen welke we in de krachttraining kennen in gesloten keten en met vrije gewichten, teneinde een optimale stabiliteit van de patiënt onder de verschillende omstandigheden op te bouwen.

De gehele revalidatie wordt via het PRT® kaartensysteem (kaart 1 tot en met 10 voor de ADL, met aanvullende kaarten voor de specifieke sportbelasting) opgebouwd. Dit door Prof. Van Wingerden in 1989 ontwikkelde systeem, heeft zich de laatste jaren in de praktijk bewezen bij al die patiënten en sporters welke actief verantwoordelijkheid nemen voor hun lichaam en gezondheid. Sinds de introductie in 1989 zijn er door praktijkervaring en research steeds kleine verbeteringen aangebracht

In een tweede fase wordt aan de hand van een analyse van de sport, hobby en/of werkbelasting van de patiënt een analyse gemaakt van de belastbaarheid welke noodzakelijk is/zijn om de sport, hobby of werkzaamheden zonder klachten te kunnen uitvoeren en veelal nog belangrijker om klachten in de toekomst te gaan voorkomen. Aan de hand van de dan beschikbare gegevens wordt er een preventief programma voor de patiënt opgesteld.

Benodigdheden
Meebrengen van sportkleding is voor alle dagen gewenst.


Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^